โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลโคกสำโรง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 พฤษภาคม 2564

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุร

6 รายการ รายการละ 283,000 บาท ในวงเงิน 1,698,000.- บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วงเงิน 1,012,100 บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
7 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรีย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 32 สไลด์วงเงิน 3,000,000 บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
7 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาให้บริการฟอกเลือด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลโคกสำรง จังหวัดลพบุรี วงเงิน 5,000,000 บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
8 มิถุนายน 2564

 

เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 12