โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลโคกสำโรง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 พฤษภาคม 2564

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุร

6 รายการ รายการละ 283,000 บาท ในวงเงิน 1,698,000.- บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วงเงิน 1,012,100 บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
7 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรีย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 32 สไลด์วงเงิน 3,000,000 บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
7 มิถุนายน 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาให้บริการฟอกเลือด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลโคกสำรง จังหวัดลพบุรี วงเงิน 5,000,000 บาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
8 มิถุนายน 2564

 

เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2564 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วย ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลโคกสำโรง ตำบล โคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2564

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 6 รายการ รายการละ 283,000.00 บาท ในวงเงิน 1,698,000.00 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลโคกสำโรง
ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2564 เผยแพร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2564

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
13 กรกฏาคม 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
13 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
20 กรกฏาคม 2564

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
20 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
29 กรกฏาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
9 สิงหาคม 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบดิจิตอลการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแทพย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
14 กันยายน 2564

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
14 กันยายน 2564

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

หน้า 12