โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขณะนี้เวปไซด์ของโรงพยาบาลโคกสำโรงกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานอีกครั้ง

 

- อบรมวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา สมาทานศีล เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน 

6-7 กค.60 ชมรมจริยธรรมและกลุ่มการพยาบาลรพ.โคกสำโรงได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา สมาทานศีล เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน มีพยาบาลและจนท.เข้าร่วมปฏิบัติ ขอบพระคุณพระอ.สำรวย สีลสังวโร, อ.คำมวล พานนา, อ.ศมนวรรณ ลวะโชติ ที่เมตตามาสอนและขอบพระคุณนพ.ชาติชัย มหาเจริญสิริ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จัดใหงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.ร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกันนะคะ ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม พบหนทางสิ้นทุกข์ สาธุๆๆ