รหัส 59224630201

รหัส 59224630239

รหัส 59224630242

รหัส 60224630104

ลพบุรี เมืองดีที่ทุกคนต้องไป ...

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

 

 

          

รายชื่อผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

1. ส.ท.ภาสณัฐ เรืองรุ่ง   

2. นางช่อทิพย์ ม่วงทอง

3. นายวิชญ์ เบญจวรเดชกุล   

4. นายวรวลัญช์ ชูสังฆ์วาลย์   

 

 

 

 

 


 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฏเทพสตรี

Copyright@2018