โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขณะนี้เวปไซด์ของโรงพยาบาลโคกสำโรงกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 


Vission (วิสัยทัศน์)  โรงพยาบาลโคกสำโรงเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีปี 2559


Mission (พันธกิจ)

  1. ให้บริการในระดับ M2 อย่างมีคุณภาพตาม Service plan
  2. ทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเชื่อมโยงบริการสู่ชุมชน
  3. พัฒนาบุคลากร ระบบงานและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
  4. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

Core Value (ค่านิยม)

  1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. ทีมงานเป็นทีม
  3. พัฒนางานต่อเนื่อง
  4. มุ่งผลสัมฤทธิ์
  5. ยึดหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

 

เป้าประสงค์    ประชาชนมีสุขภาพดี


Core Competency(ศักยภาพขององค์กร)  การดูแลผู้ป่วย ACS และการทำผ่าตัด TKA

 

"เอกสารงานคุณภาพ"

 

serviceplanใช้รับผู้ตรวจ14มิย60

 

*****************************************