โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลโคกสำโรง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
21 กันยายน 2564

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
22 กันยายน 2564

 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
22 กันยายน 2564

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1 กันยายน 2564 ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงประจำปีงบ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2564 แผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในความรับผิดชอบของฝ่ายเภสัช) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2564 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2564 แผนปฎิบัติการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2564 แผนปฎิบัิิติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ประ้เภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตุลาคม 2564 แผนการจัดซื้อปีงบประมาณวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
3 พฤศจิกายน 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
9 พฤศจิกายน 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเสนอราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการตู้อบเด็กจำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีคัดเลือก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
20 มกราคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 มกราคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
26 เมษายน 2565 รพ.โคกสำโรงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2565 รพ.โคกสำโรง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 กรกฎาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(วินิจฉัย) รายการเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
5 กรกฎาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
12 กรกฎาคม 2565 รพ.โคกสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีประมาณ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
26 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (วิืนิจฉัย) รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2565

ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประาจำปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
8 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาการเช่าระบบดิจิตอลการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญา๊ณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
18 สิงหาคม 2565

เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
22 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบดิจิตอลการจัดเก็บภาพส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
29 สิงหาคม 2565 ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
25 ตุลาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

หน้า 13