โรงพยาบาลโคกสำโรง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ

2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
2.9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที

2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาาน

2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

EB 4 หน่วยงานมีการแผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารฯ

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2.4 Link http://www.ksrhosp.org/

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

5.1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

5.1.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

5.1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ ประจำเดือน มกราคม 2564

5.1.5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5.1.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564

  • 5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

5.2.1 สขร. เดือน ตุลาคม 2563
5.2.2 สขร. เดือน พฤศจิกายน 2563

5.2.3 สขร. เดือน ธันวาคม 2563

5.2.4 สขร. เดือน มกราคม 2564

5.2.5 สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2564

5.2.6 สขร. เดือน มีนาคม 2564

5.2.7 สขร. เดือน เมษายน 2564

5.2.8 สขร. เดือน พฤษภาคม 2564

5.2.9 สขร. เดือน มิถุนายน 2564

5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
5.3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2563

5.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน ธันวาคม  2563

5.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน มกราคม 2564

5.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5.3.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564

5.3.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน เมษายน 2564

5.3.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

5.3.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
8.1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก
8.3 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.4 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
10.3.1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
10.3.2 รอบ 12 เดือน เมษายน 2564 – กันยายน 2564
10.4 ช่องทางการร้องเรียน
10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
11.2.1 รอบ 6 เดือน
11.2.2 รอบ 12 เดือน
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
11.3.1 รอบ 6 เดือน
11.3.2 รอบ 12 เดือน
11.4 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 12  หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

12.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม
     12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินงาน
     12.1.2 โครงการ/กิจกรรม
12.2 รายงานการประชุม
12.3 ภาพกิจกรรม
12.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
12.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
– รอบ 6 เดือน
– รอบ 12 เดือน
18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร
18.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18.2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
– รอบ 6 เดือน
– รอบ 12 เดือน
18.2.2 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 3)
– รอบ 6 เดือน
– รอบ 12 เดือน
18.2.3 หนังสือเสนอผู้บริหาร
18.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
22.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
22.1.2 โครงการ
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
22.5 ภาพกิจกรรม
22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์
24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24.5.1 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี 2564
24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน